Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

12

KW SW1D/ 00016275/5

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Stadion

OPIS:

 Działka gruntu, na działce znajduje się drzewostan oraz rów wodny. Oznaczona w ewidencji gruntów jako Bz – tereny rekreacyjne i wypoczynkowe oraz N – nieużytki.

Decyzją z 2.07.1965 r. Nr rejestru 127/Arch/15 grodzisko średniowieczne znajdujące się na działce zostało wpisane do rejestru zabytków w związku z czym wszelkie prace ziemne, kopanie dołów, karczowanie i sadzenie drzew mogą być prowadzone na nieruchomości jedynie za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przyszły nabywca nieruchomości będzie zobowiązany przedstawić do zaakceptowania Wojewódzkiemu Konserwatorowi zabytków program działania wobec zabytku, opracowany w oparciu o zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który będzie stanowił załącznik do aktu notarialnego

0.3710

ZU – Zieleń urządzona(1)

 

80.000,-(2)

8.000,-

1030

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 (2) cena uzyskana w drodze przetargu zostanie obniżona o 50% w związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków (zgodnie z art. 68 ust. 3 u g.n. t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  9 kwietnia 2021 r.

Czytaj całe ogłoszenie >>>