Informujemy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, od 19 października br. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu dzierżoniowskiego będzie świadczone wyłącznie telefonicznie (godziny dyżurów znajdują się poniżej). 

Do odwołania zawieszone są wizyty osobiste.

Rejestracja do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wyłącznie telefonicznie 74 832 36 64.


Rejestracja do punktów pomocy prawnej

 • telefoniczna do wszystkich punktów w powiecie dzierżoniowskim pod numerem 74 832 36 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 - 15.30, we wtorki w godz. 7.30 - 16.30, a w piątki w godz. 7.30 - 14.30

 • przez Internet (on-line) na stronie np.ms.gov.pl

Dane kontaktowe i godziny pracy punktów pomocy prawnej

 1. Punkt nr 1
  • prowadzony przez radców prawnych
  • zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna 
  • adres punktu: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pokój 314
   • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 do 11.30
 2. Punkt nr 2
  • prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe
  • zakres działania: nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja 
  • adres punktu: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pokój 314
   • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 15.30
 3. Punkt nr 3 – mobilny
  • prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”
  • zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna
  • adres punktu: Dzierżoniów, budynek Urzędu Gminy, ul. Piastowska 1, pokój 220
   • czynny w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 12.00 do 16.00
  • adres punktu: Piława Górna, budynek Urzędu Miasta, ul. Piastowska 69, pokój 6
   • czynny we wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00 i w piątek w godzinach od 8.00 do 12.00
 4. Punkt nr 4 – mobilny
  • prowadzony przez adwokatów
  • zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna
  • adres punktu: Łagiewniki, Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu, ul. Wrocławska 1
   • czynny we wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00
  • adres punktu: Bielawa, Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wolności 24, pokój 1.17 piętro I
   • czynny w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 12.00 do 16.00

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn.zm.) oraz rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492 z późn.zm.).

Osoby uprawnione

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy. 

Finansowanie

Zadanie jest finansowane z budżetu Państwa, z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom.

Obszary działania

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub

 4. nieodpłatną mediację lub

 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym - w razie potrzeby - sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;

 • w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;

 • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacji;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

Koordynatorem rządowego projektu polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej jest Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74-832 52-29, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Załączniki
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Karta informacyjna poradnictwa_nieodpłatna mediacja
Karta informacyjna poradnictwa-nieodpłatna pomoc prawna
Karta informacyjna poradnictwa_nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach pomocy prawnej, edukacji prawnej i poradnictwa obywatelskiego