Informujemy, 偶e w zwi膮zku z zapobieganiem, przeciwdzia艂aniem i zwalczaniem COVID鈥19, od 19 pa藕dziernika br. nieodp艂atna pomoc prawna oraz nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu dzier偶oniowskiego b臋dzie 艣wiadczone wy艂膮cznie telefonicznie (godziny dy偶ur贸w znajduj膮 si臋 poni偶ej). 

Do odwo艂ania zawieszone s膮 wizyty osobiste.

Rejestracja do punkt贸w nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego odbywa si臋 wy艂膮cznie telefonicznie 74 832 36 64.


Rejestracja do punkt贸w pomocy prawnej

 • telefoniczna do wszystkich punkt贸w w powiecie dzier偶oniowskim pod numerem 74 832 36 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Dzier偶oniowie, tj. w poniedzia艂ki, 艣rody i czwartki w godz. 7.30 - 15.30, we wtorki w godz. 7.30 - 16.30, a w pi膮tki w godz. 7.30 - 14.30

 • przez Internet (on-line) na stronie np.ms.gov.pl

Dane kontaktowe i godziny pracy punkt贸w pomocy prawnej

 1. Punkt nr 1
  • prowadzony przez radc贸w prawnych
  • zakres dzia艂ania: nieodp艂atna pomoc prawna 
  • adres punktu: Starostwo Powiatowe w Dzier偶oniowie, Rynek 27, pok贸j 314
   • czynny od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 07.30 do 11.30
 2. Punkt nr 2
  • prowadzony przez organizacj臋 pozarz膮dow膮 Stowarzyszenie Niezale偶ne Forum Doradczo-Szkoleniowe
  • zakres dzia艂ania: nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodp艂atna mediacja 
  • adres punktu: Starostwo Powiatowe w Dzier偶oniowie, Rynek 27, pok贸j 314
   • czynny od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 11.30 do 15.30
 3. Punkt nr 3 鈥 mobilny
  • prowadzony przez organizacj臋 pozarz膮dow膮 Stowarzyszenie Inicjatyw Spo艂ecznych 鈥濿sparcie, Informacja, Rozw贸j鈥
  • zakres dzia艂ania: nieodp艂atna pomoc prawna
  • adres punktu: Dzier偶oni贸w, budynek Urz臋du Gminy, ul. Piastowska 1, pok贸j 220
   • czynny w poniedzia艂ek, 艣rod臋 i czwartek w godzinach od 12.00 do 16.00
  • adres punktu: Pi艂awa G贸rna, budynek Urz臋du Miasta, ul. Piastowska 69, pok贸j 6
   • czynny we wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00 i w pi膮tek w godzinach od 8.00 do 12.00
 4. Punkt nr 4 鈥 mobilny
  • prowadzony przez adwokat贸w
  • zakres dzia艂ania: nieodp艂atna pomoc prawna
  • adres punktu: 艁agiewniki, Gminny O艣rodek Kultury, Bibliotek i Sportu, ul. Wroc艂awska 1
   • czynny we wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00
  • adres punktu: Bielawa, Bielawski Inkubator Przedsi臋biorczo艣ci, ul. Wolno艣ci 24, pok贸j 1.17 pi臋tro I
   • czynny w poniedzia艂ek, 艣rod臋, czwartek i pi膮tek w godzinach od 12.00 do 16.00

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodp艂atnej pomocy prawnej, nieodp艂atnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z p贸藕n.zm.) oraz rozporz膮dzenie ministra sprawiedliwo艣ci z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492 z p贸藕n.zm.).

Osoby uprawnione

Nieodp艂atna pomoc prawna i nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie przys艂uguj膮 osobie uprawnionej, kt贸ra nie jest w stanie ponie艣膰 koszt贸w odp艂atnej pomocy prawnej.
Ka偶da osoba w trudnej sytuacji 偶yciowej w ka偶dej 偶yciowej sprawie, w tym mi臋dzy innymi w sprawach maj膮tkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
Osoby samozatrudnione 鈥 osoby prowadz膮ce jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 (niezatrudniaj膮ce pracownik贸w przez minimum 12 miesi臋cy) mog膮 liczy膰 na pomoc r贸wnie偶 z wnioskami do ZUS, Urz臋du Skarbowego, Urz臋du Pracy. 

Finansowanie

Zadanie jest finansowane z bud偶etu Pa艅stwa, z cz臋艣ci b臋d膮cej w dyspozycji wojewod贸w, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom.

Obszary dzia艂ania

Nieodp艂atna pomoc prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej 鈥瀘sob膮 uprawnion膮鈥, o obowi膮zuj膮cym stanie prawnym oraz przys艂uguj膮cych jej uprawnieniach lub spoczywaj膮cych na niej obowi膮zkach, w tym w zwi膮zku z tocz膮cym si臋 post臋powaniem przygotowawczym, administracyjnym, s膮dowym lub s膮dowoadministracyjnym lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwi膮zania jej problemu prawnego lub

 3. sporz膮dzenie projektu pisma w sprawach, o kt贸rych mowa w pkt 1 i 2, z wy艂膮czeniem pism procesowych w tocz膮cym si臋 post臋powaniu przygotowawczym lub s膮dowym i pism w tocz膮cym si臋 post臋powaniu s膮dowoadministracyjnym lub

 4. nieodp艂atn膮 mediacj臋 lub

 5. sporz膮dzenie projektu pisma o zwolnienie od koszt贸w s膮dowych lub ustanowienie pe艂nomocnika z urz臋du w post臋powaniu s膮dowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w post臋powaniu s膮dowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach post臋powania i ryzyku finansowym zwi膮zanym ze skierowaniem sprawy na drog臋 s膮dow膮.

Nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • dzia艂ania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej zmierzaj膮ce do podniesienia 艣wiadomo艣ci tej osoby o przys艂uguj膮cych jej uprawnieniach lub spoczywaj膮cych na niej obowi膮zkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwi膮zywaniu problemu, w tym - w razie potrzeby - sporz膮dzenie wsp贸lnie z osob膮 uprawnion膮 planu dzia艂ania i pomoc w jego realizacji;

 • w szczeg贸lno艣ci porady dla os贸b zad艂u偶onych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia spo艂ecznego;

 • nieodp艂atn膮 mediacj臋.

Nieodp艂atna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o mo偶liwo艣ciach skorzystania z polubownych metod rozwi膮zywania spor贸w, w szczeg贸lno艣ci mediacji oraz korzy艣ciach z tego wynikaj膮cych;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediacj臋 lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie post臋powania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporz膮dzeniu do s膮du wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodp艂atna mediacja nie obejmuje spraw, w kt贸rych:

 1. s膮d lub inny organ wyda艂y postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub post臋powania mediacji;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, 偶e w relacji stron wyst臋puje przemoc. 

Koordynatorem rz膮dowego projektu polegaj膮cego na udzielaniu nieodp艂atnej pomocy prawnej, 艣wiadczeniu nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej jest Wydzia艂 Bezpiecze艅stwa i Spraw Obywatelskich. Informacje mo偶na uzyska膰 pod numerem telefonu 74-832 52-29, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript. 

Za艂膮czniki
Lista jednostek nieodp艂atnego poradnictwa
Karta informacyjna poradnictwa_nieodp艂atna mediacja
Karta informacyjna poradnictwa-nieodp艂atna pomoc prawna
Karta informacyjna poradnictwa_nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie
Klauzula informacyjna dotycz膮ca przetwarzania danych osobowych w ramach pomocy prawnej, edukacji prawnej i poradnictwa obywatelskiego