Logotypy RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie realizuje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD 2014-2020
Tytuł projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku od 30 roku życia, w tym będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim (VI)"

Oś Priorytetowa 8
Działanie 8.1
Okres realizacji projektu: 01.01.2020r. – 31.12.2021r.
Całkowita wartość projektu: 3 320 250,07 zł

Cel projektu:
Poprawa szans na zatrudnienie głównie osób bezrobotnych, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Grupa docelowa:
W projekcie mogą brać udział osoby w wieku od 30. roku życia pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane jako bezrobotne, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie (teren gminy wiejskiej Dzierżoniów, miasta i gminy Niemcza oraz gminy Łagiewniki), imigranci, reemigranci.
Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby, które zamieszkują obszary powiatu dzierżoniowskiego objęte programem rewitalizacji. Zapewniamy możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektu z zakresu wyłączenia społecznego realizowanych
w ramach celu tematycznego 9 w RPO WD.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji,w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet
i mężczyzn.

W okresie realizacji projektu Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie planuje objąć wsparciem 315 osób, w tym:

osoby o niskich kwalifikacjach – 60
osoby z niepełnosprawnościami – 50
osoby długotrwale bezrobotne – 105
osoby w wieku 50 lat i więcej – 43
osoby zamieszkujące obszary wiejskie - 74


Dobór uczestników poprzedzony jest analizą predyspozycji, umiejętności oraz problemów zawodowych poprzez opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania. Analiza pozwala na dopasowanie oferty pomocy, w taki sposób aby odpowiadała na rzeczywiste potrzeby uczestnika projektu.


Planowane formy wsparcia:

poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
staże
prace interwencyjne
szkolenia
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:
- 44,3% uczestników w najtrudniejszej sytuacji, w tym osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci;
- 60,4% uczestników nienależących do ww. grup

Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP Dzierżoniów, ul. Rynek 27, 58-200
w Dzierżoniowie:
- o projekcie: pok. 106, tel. 74 832 52 47
- z zakresu aktywnych form wsparcia:

staże – pok. 5, tel. 74 832 52 43
prace interwencyjne – pok. 5, tel. 74 832 52 43 lub 74 832 52 49
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – pok. 5a, tel. 74 832 52 42
doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy – pok. 5a, tel. 74 832 52 42
szkolenia – pok. 3, tel. 74 832 52 33