Dzia艂aj膮c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorz膮dzie gminnym, zwo艂uj臋 sesj臋 Rady Miejskiej Pieszyc na dzie艅 26 lutego 2020 roku, godz. 14.00. Sesja odb臋dzie si臋 Centrum Kultury w Pieszycach, ul. Kopernika 37.

Proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Pieszyc.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy
Pieszyce na 2020 rok (projekt nr 6/2020).
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 7/2020).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przekszta艂cenia Przedszkola Publicznego
nr 2 w Pieszycach poprzez zmian臋 siedziby (projekt nr 8/2020).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przekszta艂cenia Szko艂y Podstawowej nr 1
im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach poprzez
utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zaj臋膰 dydaktycznych, wychowawczych
i opieku艅czych (projekt nr 9/2020).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia wymaga艅, jakie powinien
spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
dzia艂alno艣ci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz臋tami oraz w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz膮t, a tak偶e grzebowisk i spalarni zw艂ok
zwierz臋cych i ich cz臋艣ci na terenie Gminy Pieszyce (projekt nr 10/2020).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLIII/307/2018 z dnia
28 marca 2018 roku w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania
i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug
opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg贸艂owych warunk贸w
cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at, jak r贸wnie偶 trybu ich pobierania
(projekt nr 11/2020).
10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XIV/112/2019 Rady
Miejskiej Pieszyc z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych dla Gminy
Pieszyce na rok 2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla
Gminy Pieszyce na rok 2020 (projekt nr 12/2020).
11. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.

/-/ Ryszard Kondrat
Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc