Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej w Pieszycach, która odbędzie się 30 października 2019 roku, godz. 14.00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 rok.
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w celu wyboru ławnika do Sadu Rejonowego w Dzierżoniowie (projekt nr 65/2019).
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie w kadencji 2020-2023 (projekt nr 66/2019).
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Pieszyce (projekt nr 73/2019).
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pieszyce(projekt nr 72/2019).
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (projekt nr 74/2019).
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Pieszycach (projekt nr 67/2019).
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach poprzez przeniesienie jego siedziby (projekt nr 68/2019).
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieszyce, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (projekt nr 70/2019).
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej przedszkola i żłobka oraz samodzielnej obsługi finansowej szkoły prowadzonych przez Gminę Pieszyce (projekt nr 69/2019).

14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pieszyce, dla terenu położonego w obrębie Środkowe oraz Górne (projekt nr 71/2019).
15. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej./-/ Ryszard Kondrat Przewodniczący Rady Miejskiej w Pieszycach