Zapraszamy na Sesj臋 Rady Miejskiej, kt贸ra odb臋dzie si臋 w 艣rod臋 27 lutego 2019 r. o godz. 14:00 w sali narad Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach.

Proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmian bud偶etu Gminy Pieszyce na 2019 rok (projekt nr 24/2019).
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub rob贸t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w lub gminnej ewidencji zabytk贸w (projekt nr 20/2019).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr IW25/2019 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie poboru podatk贸w w drodze inkasa, okre艣lenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso (projekt nr 21/2019).
7. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Pieszyce w 2019 roku (projekt nr 23/2019).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia Strategii rozwoju spo艂eczno-gospodarczego po艂udniowej i zachodniej cz臋艣ci Dolnego 艢l膮ska, zwanej 鈥濻trategia Rozwoju Sudety 2030" (projekt nr 22/2019).
9. Sprawozdanie Burmistrza z pracy miedzy sesjami Rady Miejskiej.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.