Informujemy, że osoby będące użytkownikami lub współużytkownikami wieczystymi gruntu zabudowanego domem mieszkalnym jednorodzinnym lub domem mieszkalnym wielorodzinnym z dniem 1 stycznia 2019 r. stały się właścicielami lub współwłaścicielami tego gruntu.

W związku z powyższym Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach będzie z urzędu wysyłał zaświadczenia do wszystkich właścicieli potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności oraz określające wysokość opłaty przekształceniowej i termin jej wnoszenia. Takie zaświadczenia powinny dotrzeć do osób objętych przepisami do końca 2019 roku, a więc nie jest konieczne składanie wniosku o wydanie zaświadczenia.

Właściciele lokali, którzy będą potrzebowali zaświadczenia w związku z zamiarem sprzedaży, darowizny lub dokonaniem innej czynności prawnej, której przedmiotem będzie lokal albo właściciele gruntu którzy zamierzają ustanowić odrębną własność lokalu, będą mogli zwrócić się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, które uzyskają w terminie 30 dni od złożenia wniosku (taki wniosek będzie podlegał opłacie skarbowej w wysokości 50,- zł).

Jednocześnie informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce będzie wydawał zaświadczenie na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku (takie zaświadczenie również podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł).