Zapraszamy na grudniow膮 sesj臋 Rady Miejskiej, kt贸ra odb臋dzie si臋 28 grudnia 2018 roku o godz. 14:00, w sali posiedze艅 Urz臋du Miasta i Gminy.

Proponowany porz膮dek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Pieszyce na 2018 rok (projekt nr 18/2018).
5. Odczytanie projektu uchwa艂y bud偶etowej wraz z uzasadnieniem.
6. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwa艂y bud偶etowej.
7. Odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej o projekcie uchwa艂y bud偶etowej.
8. Odczytanie ostatecznej opinii Komisji Bud偶etu i Rozwoju o projekcie uchwa艂y bud偶etowej.
9. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce dot. wniosk贸w zawartych w opiniach komisji sta艂ych oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek.
10. Dyskusja nad projektem uchwa艂y bud偶etowej.
11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie bud偶etu Gminy Pieszyce na 2019 rok (projekt nr 19/2018).
12. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 20/2018
13. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do korzystania z pomocy spo艂ecznej przez osoby obj臋te programem rz膮dowym 鈥濸osi艂ek w szkole i domu鈥 na lata 2019-2023 w formie posi艂ku, 艣wiadczenia rzeczowego w postaci produkt贸w 偶ywno艣ciowych oraz 艣wiadczenia pieni臋偶nego na zakup 偶ywno艣ci (projekt nr 17/2018).
14. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Po艂udnie, Dolne, Bratosz贸w, Piskorz贸w (projekt nr 16/2018).
15. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Centrum (projekt nr 15/2018).
16. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych dla Gminy Pieszyce na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Gminy Pieszyce na rok 2019 (projekt nr 14/2018).
17. Postanowienie proceduralne nr 1/2018 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
18. Sprawozdanie Burmistrza z pracy miedzy sesjami Rady Miejskiej.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.