(projekt)

Uchwa艂a Nr...../2018
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp贸艂pracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku, o kt贸rych mowa w art. 3 ust 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z p贸藕n. zm. ), oraz art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z p贸藕n. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji spo艂ecznych uchwala si臋, co nast臋puje: 

搂1.

Przyjmuje si臋 Roczny Program Wsp贸艂pracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na terenie Gminy Pieszyce, o kt贸rych mowa w art. 3 ust 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce.

搂3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

> Kliknij w projekt by otworzy膰 ca艂y plik *.pdf <

NGO uchwala