Ogłoszenie nr 18/2020 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

162/2

KW SW1D/ 00047825/2

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Południe

OPIS:

Działka gruntu niezabudowana. Dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne.

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: RIIIa, Bp

0.8414

2-PU – Zabudowa przemysłowo -usługowa(1)

 

338.560,-(2)

33.000,-

930

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 (2) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  21 grudnia 2020 r.

Czytaj całe ogłoszenie >>>

Ogłoszenie nr 17/2020 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

130

KW SW1D/ 00016079/1

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu(3)

porośnięta drzewostanem,

zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: Bz

0.1730

MWU.9 - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej(1)

 

61.380,-(2)

6.000,-

1000

(1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(2) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

(3) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 595,80 zł (naliczana przez starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie).

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul.Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 8 grudnia 2020 r.

Czytaj całe ogłoszenie >>>

Ogłoszenie nr 16/2020 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

532

KW SW1D/ 00048418/3

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Wieś Piskorzów obręb Piskorzów

OPIS:

Działka gruntu niezabudowana, dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne, na terenie działki usytuowany jest słup napowietrznej linii WN z trakcją biegnącą w obszarze działki w kierunku północnym,

 przez teren działki przechodzi sieć wodociągowa.

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: RIVa, RIIIb

0.9149

w.MN.10 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna(2)

DTR.3 – drogi transportu rolnego(2)

KDW.1 – drogi wewnętrzne(2)

137.235,-(4)

13.000,-

930

2

293

KW SW1D/ 00050976/9

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Górne

OPIS:

Działka gruntu niezabudowana rolna(1). Dostęp do drogi publicznej przez drogi od strony Bielawy. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uzyskać we własnym zakresie zgody na korzystanie z nieruchomości wykorzystywanych jako drogi wewnętrzne.

0.7588

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (3)

151.760,-

15.000,-

1000

(1) Działka jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity    Dz.U. z 2020, poz. 1655).

(2)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(3) przeznaczenie w Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pieszyce

(4) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I – 5.08.2020 r., II – 29.09.2020 r.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  12 listopada 2020 r.

Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Czytaj całe ogłoszenie >>>