Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 28.08.2019 125850

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 14/2019/G z dnia 28.08.2019r.
- NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY do naboru 6/2017 z dnia 10.04.2017r.

PROJEKT GRANTOWY: Inicjatywy służące promocji regionu

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działająca na terenie gmin: Głuszyca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin składania wniosków
od 16 września 2019r. do 30 września 2019r. w godzinach pracy Biura LGD

Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca

Zakres tematyczny naboru
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (w ramach zakresu,
o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z późn.zm.).

Cele z Lokalnej strategii Rozwoju
Cel ogólny 1: Wykorzystanie potencjału krajobrazowego, turystycznego i kulturowego
w zrównoważonym i dynamicznym rozwoju obszaru Partnerstwa Sowiogórskiego
Cel szczegółowy 1.2. Obszar atrakcyjny turystycznie - z mocną marką turystyczną Gór Sowich
-promocja obszaru
Przedsięwzięcie 1.2.1. Tworzenie i rozwijanie oferty promocyjnej regionu w oparciu o zasoby lokalne
Gór Sowich
Planowany wskaźnik do osiągnięcia w ramach naboru 6/2017 z dnia 10.04.2017r.:
• liczba publikacji promocyjnych – 4 szt.
• liczba wydarzeń promocyjnych – 4 szt.
Planowany wskaźnik do osiągnięcia w ramach naboru uzupełniającego:
• liczba wydarzeń/imprez – 1 szt.
• liczba publikacji promocyjnych – 1 szt.

Kwota pomocy w ramach naboru uzupełniającego na zadanie grantowe: 20 000,00 zł - z uwzględnieniem warunków dodatkowych ogłoszenia

Warunki dodatkowe
1. Z ubiegania się o wsparcie wyłącza się przedstawicieli jst.
2. Wymagana realizacja 2 wskaźników w ramach jednego zadania grantowego.
3. Wartość zadania grantowego –kwota minimalna 15 000,00 zł – kwota maksymalna 20 000,00 zł
4. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych wskaźników:
• wydarzenie/impreza – kwota maksymalna: 17 732,00 zł
• publikacja promocyjne – kwota maksymalna: 2 268,00 zł
Forma wsparcia – refundacja

Intensywność pomocy – 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych

Termin realizacji projektu grantowego realizowanego przez LGD do 09.05.2020r.
Realizacja zadania grantowego przez Grantobiorcę nie może trwać dłużej niż do 31 stycznia 2020r.

Uprawnieni wnioskodawcy
O wsparcie mogą ubiegać się podmioty z obszaru objętego LSR LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”, spełniające wymagania, o których mowa w § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570 z późn.zm) z uwzględnieniem warunków dodatkowych ogłoszenia.

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność z zakresem tematycznym - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
3. Złożony wniosek musi być zgodny :
• z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.
z 2015 poz. 1570 z późn. zm.),
• z kartą oceny wstępnej tj. warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, oceną zgodności z LSR,
• pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji zapisanych w LSR „Partnerstwa Sowiogórskiego” oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 21:
o Oparcie operacji na lokalnych wartościach i zasobach (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)
o Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)
o Operacja angażuje: 2 i więcej partnerów (4 pkt.) / 1 partnera (2 pkt.) / nie angażuje partnerów (0 pkt.)
o Udział w operacji osób z grup defaworyzowanych (tak - 3 pkt., nie - 0 pkt.)
o Wnioskodawca skorzystał już z dofinansowania w ramach grantów LGD w okresie programowania PROW 2014-2020 (tak – 3 pkt.; nie – 0 pkt.)
o Wnioskodawca wykorzystuje lokalne zasoby: Całego obszaru LGD (5 gmin) – (4 pkt.) / obszaru dwóch gmin – (2 pkt.) / obszaru jednej gminy – (0 pkt.)
o Wnioskodawca zobowiązuje się do rozpropagowania źródła finansowania operacji, w szczególności
do zamieszczenia logotypu LGD oraz innych zgodnie z księgą wizualizacji we wszystkich materiałach powstających w wyniku realizacji projektu (wydawnictwa, oznakowanie tablicami informacyjnymi, itp.) (tak - 4 pkt., nie - 0 pkt.)
o Operacja przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Partnerstwo Sowiogórskie (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)
o Operacja realizowana jest przez wnioskodawcę, który korzystał z bezpłatnego doradztwa bezpośredniego na etapie przygotowania wniosku i szkoleń oferowanych przez LGD: wnioskodawca korzystał
ze szkoleń i doradztwa na etapie przygotowania wniosku (praca z wnioskiem) (5 pkt. ) / wnioskodawca korzystał z doradztwa na etapie przygotowania wniosku (praca z wnioskiem) lub szkolenia - (3 pkt.) / wnioskodawca nie korzystał z żadnej ww. formy doradztwa oferowanej przez LGD (0 pkt.)
o Wnioskodawca spoza sektora publicznego (tak - 3 pkt. / nie - 0 pkt.)
o Gotowość dokumentacyjna zadania do realizacji (tak - 4 pkt. , nie - 0 pkt.)
4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.
Tryb składania wniosków
1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika (wymagany jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo) albo przez osobę upoważnioną (wymagany jest dokument potwierdzający upoważnienie) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura.
2. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika oraz w wersji elektronicznej wraz
z załącznikami (prosimy o nagranie na nośniku wszystkich załączników, które posiadają Państwo
w wersji elektronicznej). Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie. Wersje papierowa
i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. Nośnik powinien być podpisany wg poniższego wzoru: imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy, tytuł operacji, numer naboru.
3. Należy przygotować trzecią kopię wniosku w wersji papierowej, na której zostanie potwierdzone złożenie wniosku do LGD. Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadawany przez LGD.
4. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD. UWAGA – kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie w sytuacji opisanej § 23 pkt 7 Regulaminu Pracy Rady:
„7. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji
o kolejności na liście o której mowa w pkt. 6, zwanej także listą rankingową, decyduje data
i godzina wpływu wniosku do Biura podczas naboru wniosków (wcześniejsza data i godzina wpływu oznacza wyższe miejsce na liście rankingowej)”.

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami, osobiście
w siedzibie Biura LGD Partnerstwo Sowiogórskie (ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca), w godzinach pracy biura, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Wymagane dokumenty
• Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami

Formularze dokumentów do pobrania
1. Wniosek o powierzenie grantu
2. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy
3. Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu
4. Umowa o powierzenie Grantu
5. Załącznik nr 2 do umowy o powierzenie grantu
6. Załącznik nr 3 do umowy o powierzenie grantu
7. Załącznik nr 4 do umowy o powierzenie grantu
8. Wniosek o płatność wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania
9. Zasady rozliczania grantu, monitoringu i kontroli

Wykaz załączników do ogłoszenia
1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
2. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
3. Procedury dla Projektów Grantowych wraz z lokalnymi kryteriami wyboru
4. Karta weryfikacji wstępnej
5. Regulamin Pracy Rady
6. Karta Doradztwa

Miejsce udostępniania dokumentów
Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020, formularze wniosków
o przyznanie pomocy i instrukcje wypełniania wniosków oraz zasady udzielanego wsparcia dostępne
są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” – www.partnerstwo-sowiogorskie.pl

• Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”,
• formularz wniosku o powierzenie grantu,
• formularz wniosku o płatność,
• formularz umowy o powierzenie grantu,
• kryteria wyboru operacji

WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:
• Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie
do złożenia wniosku.
• Wnioski wraz z załącznikami powinny być kompletne, stanowić zwartą całość i być poukładane zgodnie
z listą załączników do wniosku (np. wpięte w skoroszyt lub segregator). W celu sprawnego przyjęcia wniosków oraz skrócenia czasu ich przyjmowania prosimy o ponumerowanie stron załączników oraz nie wkładanie żadnych dokumentów do „koszulek foliowych”. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD
ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
• LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami weryfikacji i kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia
o naborze.
• Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD jednokrotnie wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów w terminie 7 dni. W przypadku, gdy wnioskodawca w określonym terminie nie złoży wyjaśnień bądź dokumentów lub złożone wyjaśnienia, dokumenty są niewystarczające, a pewne okoliczności nadal budzą wątpliwości, LGD uzna je za nieudowodnione. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na wnioskodawcy, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.