Na mocy podpisanej przez Prezydenta RP nowelizacji tzw. „ustawy prądowej" ceny prądu w 2019 roku nie wzrosną dla gospodarstw domowych, mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów oraz państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Ustawa zamrażająca ceny prądu powstała m.in. w odpowiedzi na postulaty samorządów terytorialnych, których przedstawiciele alarmowali, że rosnące ceny energii elektrycznej oznaczać będą rosnące koszty wszelkich usług publicznych.

Aby korzystać z zamrożonych cen energii podmioty uprawnione muszą złożyć właściwemu dostawcy energii oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego. Wówczas, zgodnie z wprowadzonymi zmianami, przez cały 2019 rok przedsiębiorstwo energetyczne zastosuje ceny i stawki opłat za energię elektryczną w wysokości cen stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. i nie wyższych niż te stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r.

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Tymoteusz Myrda
Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego