Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001411 pn. ,,Poznajmy się nawzajem!”

Całość zadania – 24 710,00 EUR
dotacja EFRR – 20 000,00 EUR
dotacja budżet Państwa – 1 176,47 EUR
wkład własny – 3 533,53 EUR

w ramach projektu zaplanowano:
- wymiany dzieci z Pieszyc i Bohuslavic nad Metuji – 6 spotkań
- zakup pomocy dydaktycznych
- plener malarski w Pieszycach
- wykonanie materiałów promocyjnych

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A  Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis.