Zapraszamy na grudniową sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 28 grudnia 2018 roku o godz. 14:00, w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2018 rok (projekt nr 18/2018).
5. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
6. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
7. Odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej o projekcie uchwały budżetowej.
8. Odczytanie ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju o projekcie uchwały budżetowej.
9. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce dot. wniosków zawartych w opiniach komisji stałych oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek.
10. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Gminy Pieszyce na 2019 rok (projekt nr 19/2018).
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 20/2018
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem rządowym „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup żywności (projekt nr 17/2018).
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, Piskorzów (projekt nr 16/2018).
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Centrum (projekt nr 15/2018).
16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pieszyce na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pieszyce na rok 2019 (projekt nr 14/2018).
17. Postanowienie proceduralne nr 1/2018 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
18. Sprawozdanie Burmistrza z pracy miedzy sesjami Rady Miejskiej.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.