Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat zaprasza mieszkańców Gminy na sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 23 maja 2018 roku. Rozpoczęcie obrad w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach o godzinie 14:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego za 2017 rok.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pieszyce za 2017 rok.

1) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce.
2) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

- o przedłożonym sprawozdaniu w wykonania budżetu za 2017 rok,
- o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce absolutorium za 2017 rok.
3) Merytoryczne wystąpienia radnych.

 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pieszyce za 2017 rok ( projekt nr 28/2018).
 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce absolutorium za 2017 rok ( projekt nr 29/2018).
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pieszyce na 2018 rok (projekt nr 31/2018 ).
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 32/2018 ).
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia pomników przyrody nieożywionej (projekt nr 30/2018).
 6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.