Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat zaprasza mieszkańców Gminy na sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 25 kwietnia 2018 roku. Rozpoczęcie obrad w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach o godzinie 14:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu „ZASŁUŻONY DLA GMINY PIESZYCE”( ( projekt nr 25/2018 ).
 5. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Miejska w Pieszycach za 2017 rok
 6. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Miejska w Pieszycach za 2017 rok.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Miejska       w Pieszycach za 2017 rok ( projekt nr 21/2018 ).
 1. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach za 2017 rok.
 2. Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach za 2017 r.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach za 2017 r. ( projekt nr 22/2018 ).
 1. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach za 2017 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach za 2017 rok wraz   z oceną zasobów pomocy społecznej.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pieszyce na 2018 r. ( projekt nr  26/2018 ).
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej ( projekt nr 27/2018 ).
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych , doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu lub szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieszyce ( projekt nr 24/2018 ).
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku miejskiego w Pieszycach (projekt nr 23/2018 ).
 7. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie Sesji Rady Miejskiej.