Szanowni Mieszkańcy Pieszyc,

28 grudnia 2017 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Centrum Kultury w Pieszycach, odbędzie się oficjalne pożegnanie wieloletniego skarbnika gminy P. Kazimierza Wrony, który po 26-letniej pracy na rzecz pieszyckiego samorządu przechodzi na zasłużoną emeryturę.

Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się o godz. 14:30.
Po części roboczej ok. godz. 16:30 nastąpi uroczyste pożegnanie.

Zapraszają:

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pieszycach
Ryszard Kondrat
Burmistrz Miasta i Gminy
Pieszyce
Dorota Konieczna-Enözel

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
 2. Podziękowania dla samorządu Gminy Pieszyce od Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół im. Ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Sprawozdanie Burmistrza z pracy miedzy sesjami Rady Miejskiej.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2017 rok (projekt nr 44/2017).
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce na lata 2016-2027.
 11. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
 13. Odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej o projekcie uchwały budżetowej.
 14. Odczytanie ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju o projekcie uchwały budżetowej.
 15. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce dot. wniosków zawartych w opiniach komisji stałych oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek.
 16. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Gminy Pieszyce na 2018 rok (projekt nr 45/2017).
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 46/2017).
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, Piskorzów (projekt nr 47/2017).
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat (projekt nr 48/2017).
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe (projekt nr 49/2017).
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty(projekt nr 50/2017).
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pieszyce na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pieszyce na rok 2018 (projekt nr 51/2017).
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający Uchwałę Nr XXX/182/2009 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Miejskiej Pieszyce jako organu prowadzącego przedszkola i szkoły podstawowe (projekt nr 52/2017).
 25. Postanowienie proceduralne nr 1/2017 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 26. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pieszyce (głównego księgowego budżetu), w związku z przejściem na emeryturę ( projekt nr 53/2017).
 27. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pieszyce (głównego księgowego budżetu), ( projekt nr 542017).
 28. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.