Szanowni Mieszka艅cy Pieszyc,

28 grudnia 2017 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Centrum Kultury w Pieszycach, odb臋dzie si臋 oficjalne po偶egnanie wieloletniego skarbnika gminy P. Kazimierza Wrony, kt贸ry po 26-letniej pracy na rzecz pieszyckiego samorz膮du przechodzi na zas艂u偶on膮 emerytur臋.

Sesja Rady Miejskiej rozpocznie si臋 o godz. 14:30.
Po cz臋艣ci roboczej ok. godz. 16:30 nast膮pi uroczyste po偶egnanie.

Zapraszaj膮:

Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej
w Pieszycach
Ryszard Kondrat
Burmistrz Miasta i Gminy
Pieszyce
Dorota Konieczna-En枚zel

 

Proponowany porz膮dek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
 2. Podzi臋kowania dla samorz膮du Gminy Pieszyce od Stowarzyszenia Przyjaci贸艂 Zespo艂u Szk贸艂 im. Ks. Jana Dzier偶onia w Pieszycach.
 3. Przedstawienie porz膮dku obrad.
 4. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Sprawozdanie Burmistrza z pracy miedzy sesjami Rady Miejskiej.
 9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Pieszyce na 2017 rok (projekt nr 44/2017).
 10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce na lata 2016-2027.
 11. Odczytanie projektu uchwa艂y bud偶etowej wraz z uzasadnieniem.
 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwa艂y bud偶etowej.
 13. Odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej o projekcie uchwa艂y bud偶etowej.
 14. Odczytanie ostatecznej opinii Komisji Bud偶etu i Rozwoju o projekcie uchwa艂y bud偶etowej.
 15. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce dot. wniosk贸w zawartych w opiniach komisji sta艂ych oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek.
 16. Dyskusja nad projektem uchwa艂y bud偶etowej.
 17. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie bud偶etu Gminy Pieszyce na 2018 rok (projekt nr 45/2017).
 18. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 46/2017).
 19. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Po艂udnie, Dolne, Bratosz贸w, Piskorz贸w (projekt nr 47/2017).
 20. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnych um贸w dzier偶awy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat (projekt nr 48/2017).
 21. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe (projekt nr 49/2017).
 22. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko艣ci tej op艂aty(projekt nr 50/2017).
 23. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych dla Gminy Pieszyce na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Gminy Pieszyce na rok 2018 (projekt nr 51/2017).
 24. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej zmieniaj膮cy Uchwa艂臋 Nr XXX/182/2009 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczeg贸lnych stopni awansu zawodowego w cz臋艣ci nale偶膮cej do kompetencji Gminy Miejskiej Pieszyce jako organu prowadz膮cego przedszkola i szko艂y podstawowe (projekt nr 52/2017).
 25. Postanowienie proceduralne nr 1/2017 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 26. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie odwo艂ania Skarbnika Gminy Pieszyce (g艂贸wnego ksi臋gowego bud偶etu), w zwi膮zku z przej艣ciem na emerytur臋 ( projekt nr 53/2017).
 27. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie powo艂ania Skarbnika Gminy Pieszyce (g艂贸wnego ksi臋gowego bud偶etu), ( projekt nr 542017).
 28. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.