Projekt grantowy pn. 鈥濺egionalny Program Energetyki Prosumenckiej 鈥 mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego 艢l膮ska鈥

nr RPDS.03.01.00-02-0021/17 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego 2014-2020, o艣 priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, dzia艂anie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze 藕r贸de艂 odnawialnych 鈥 konkursy horyzontalne, schemat 3.1.C. Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji program贸w w zakresie polityki sp贸jno艣ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotycz膮ce produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z pod艂膮czeniem tych 藕r贸de艂 do sieci dystrybucyjnej/ przesy艂owej) polegaj膮ce na budowie (w tym zakup niezb臋dnych urz膮dze艅) mikroinstalacji s艂u偶膮cych wytwarzaniu energii z OZE.

Liderem projektu jest OTS Wolna Przedsi臋biorczo艣膰 ze 艢widnicy, a partnerami jest 14 gmin Dolnego 艢l膮ska: Gmina Miejska Boles艂awiec, Gmina Miejska Dzier偶oni贸w, Gmina Dzier偶oni贸w, Gmina Katy Wroc艂awskie, Gmina K艂odzko, Gmina Kobierzyce, Gmina Kro艣nice, Gmina Lubin, Gmina Milicz, Gmina Pieszyce, Gmina Siechnice, Gmina Twardog贸ra, Gmina 呕migr贸d oraz Gmina 呕贸rawina. 

Maksymalny poziom dofinansowania grant贸w przyznawanych Grantobiorcom przez Grantodawc臋 wynosi do 85% z uwzgl臋dnieniem limit贸w pomocy dot. projekt贸w obj臋tych pomoc膮 de minimis pomoc okre艣lonych w rozporz膮dzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Zgodnie z ww. rozporz膮dzeniem:

Ca艂kowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsi臋biorstwu nie mo偶e przekroczy膰 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.

Ca艂kowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsi臋biorstwu prowadz膮cemu dzia艂alno艣膰 zarobkow膮 w zakresie drogowego transportu towar贸w nie mo偶e przekroczy膰 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie mo偶e zosta膰 wykorzystana na nabycie pojazd贸w przeznaczonych do transportu drogowego towar贸w.

Kwalifikowalno艣膰 wydatk贸w dla projekt贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w unijnych w ramach RPO WD okre艣laj膮 przepisy unijne i krajowe, a w szczeg贸lno艣ci:

 • rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiaj膮ce wsp贸lne przepisy dotycz膮ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, Funduszu Sp贸jno艣ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj膮ce przepisy og贸lne dotycz膮ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, Funduszu Sp贸jno艣ci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj膮ce rozporz膮dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.);
 • rozporz膮dzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013);
 • rozporz膮dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych program贸w operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488);
 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji program贸w w zakresie polityki sp贸jno艣ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2017) wraz z aktami wykonawczymi;
 • Regionalny Program Operacyjny Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego 2014-2020 zatwierdzony przez Komisj臋 Europejsk膮 decyzj膮 z dnia 18 grudnia 2014 r.
 • zaakceptowany 16-09-2016 r. przez Zarz膮d Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego Szczeg贸艂owy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego na lata 2014-2020
 • wytyczne w zakresie kwalifikowalno艣ci wydatk贸w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz Funduszu Sp贸jno艣ci na lata 2014-2020;
 • Wytyczne Instytucji Zarz膮dzaj膮cej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego 2014-2020 do realizacji projekt贸w grantowych w ramach dzia艂ania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze 藕r贸de艂 odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego 2014-2020;
 • za艂膮cznik nr 6 do SZOOP okre艣laj膮cy zasady kwalifikowalno艣ci wydatk贸w w RPO WD;
 • zasady obowi膮zuj膮ce podczas dokonywania zam贸wie艅 przy realizacji projektu grantowego - 鈥濿ytyczne dotycz膮ce wyboru wykonawcy鈥;
 • podr臋cznik wnioskodawcy i beneficjenta program贸w polityki sp贸jno艣ci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dost臋pny na stronie internetowej DIP);
 • wytyczne grantowe do dzia艂ania 3.1;
 • umowa o dofinansowanie realizacji projektu grantowego podpisana pomi臋dzy OTS oraz DIP;
 • Umowa o powierzenie Grantu.

Og艂oszenie konkursu poprzedza etap przygotowawczy:

Krok 1.
INFORMACJE O PROJEKCIE
Znajdziesz je na stronie internetowej pv-projekt.pl lub stronie internetowej danej gminy.

Krok 2.
WST臉PNA OCENA ZGODNO艢CI Z ZASADAMI PROJEKTU
Dokonasz jej w oparciu o list臋 podstawowych zagadnie艅 oraz przy wsparciu pracownika Gminy w Punkcie Informacyjnym.

Krok 3.
WST臉PNA OCENA TECHNICZNA
Pracownik Gminy pobierze informacje  w celu um贸wienia eksperta ds. fotowoltaiki; wizyta dotyczy wst臋pnej oceny technicznej.

Krok 4.
Czekaj na kontakt (max. 3 dni)  od eksperta ds. fotowoltaiki, kt贸ry przeprowadzi wst臋pna wizj臋 lokaln膮 i ocen臋 uwarunkowa艅 technicznych Twojego budynku jednorodzinnego.

Krok 5.
KONCEPCJA TECHNICZNA
Je艣li podstawowe warunki techniczne b臋d膮 spe艂nione, zam贸w wykonanie Koncepcji Technicznej Twojego systemu PV.

Zach臋camy tych z Pa艅stwa, kt贸rzy nie mieli okazji by膰 na spotkaniu informacyjnym,  do pobrania ankiety w Punkcie Informacyjnym Urz臋du Gminy lub ze strony pv-projekt.pl, a nast臋pnie wype艂nienie, podpisanie i z艂o偶enie albo w Punkcie Informacyjnym w gminie, albo zeskanowanie (ew. zrobienie zdj臋cia) i przes艂anie na adres projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

Je艣li nie wype艂ni艂e艣 ankiety, a chcia艂by艣 um贸wi膰 wizyt臋 eksperta ds. fotowoltaiki:

 1. wejd藕 na stron臋 gminy,
 2. wybierz eksperta:
 • Karol Dorosz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.
 • Piotr Figiel, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.
 • Miros艂aw Socha, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.
 • Romuald Eksterowicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.
 • Krzysztof Czajkowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.
 • Mariusz Pyka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.
 1. wy艣lij na jeden z wy偶ej podany adres maila o standardowej tre艣ci:
  Jestem zainteresowany uzyskaniem wsparcia ze strony eksperta PV w zakresie ustalenia czy m贸j budynek jednorodzinny zapewnia wyj艣ciowe warunki dla zastosowania technologii fotowoltaicznej. Prosz臋 o kontakt w tej sprawie.
  Jednocze艣nie wyra偶am zgod臋, na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z dnia 13 czerwca 2016 r.), na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb ustalenia mo偶liwo艣ci racjonalnego zastosowania technologii fotowoltaicznej w moim domostwie oraz procesu realizacji projektu: 鈥濺egionalny Program Energetyki Prosumenckiej 鈥 mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego 艢l膮ska

 2. Po przes艂aniu wiadomo艣ci, ekspert powinien odezwa膰 si臋 do Pana/Pani w terminie nie d艂u偶szym ni偶 3 dni w celu ustalenia terminu wizyty. 

  Termin sk艂adania  wniosk贸w 鈥  od dnia 29.12.2017 od godziny 8:00  do dnia 28.02.2018 do godziny 15:00.